• Reklamacje i gwarancje

Obowiązują ogólne zasady gwarancji:
  • Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
  • Wady lub uszkodzenia towaru ujawnione przy odbiorze będą usuwane przez Pagon Wear w terminie do 30 dni. 
  • Gwarancją nie są objęte uszkodzenia produktu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania niezgodnego z instrukcją, przechowywania, prania, konserwacji, transportu.
  • Samodzielne próby naprawy lub przeróbki towaru będą równoznaczne z utratą gwarancji.
  • Uszkodzenia mechaniczne wynikające z winy klienta nie podlegają gwarancji.
  • Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.